مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
امور نيروي انساني(كارگزيني)

 

 

شرح وظايف مسئول كارگزيني

آقاي مهدي كريمي منجرمويي

تحصيلات : ليسانس

 

1-نظارت وكنترل بر صحت انجام وظايف محوله  

2- رسيدگي و تكميل دقيق فرمهاي معاينات قبل از استخدام

3- صدوركليه احكام كارگزيني از قبيل ترفيع ، تغيير عنوان ، همترازي، مرخصي ها وغيره با رعايت قوانين ومقررات مربوطه

4- تهيه پيش نويس مكاتبات اداري واحد وانجام پيگيري جهت اخذ پاسخ لازم

5- رسيدگي لازم به پيشنهادات ودر خواستهاي واصله مربوط به امور استخدامي ، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، انتقال، بازنشستگي، تعيين وبرقراري حقوق وظيفه وبازنشستگي

6-همكاري در صدورانواع گواهي كار از جمله گواهي حقوق ، پايان طرح، ضريب k وگواهي انجام كار وساير موارد مشابه

7- كنترل برگهاي سوابق خدمتي پرسنل جهت اخذ طبقه يا ترفيعات اداري

8- بررسي وكنترل مدارك دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و تحصيلي

9- كنترل و اعلام وضعيت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي پرسنل به شاغلين ومراجع ذيربط

10- بررسي وكنترل اوليه كليه احكام شاغلين مشمول مسير ارتقاء شغلي با تهيه وتنظيم صورتجلسات مربوطه.

11- همكاري درتهيه آماروارقام درخواستي  مراجع ذيربط و پيگيري لازم درمورد بروز بودن آمار ارسالي

12- انجام امور مربوط به نرم افزار هاي سيستم پرسنلي و سامانه ارتقاء رتبه

13- نظارت بر سيستم تايمكس و نرم افزار مربوطه

14- انجام امور مربوط به كميته هاي نقل و انتقالات ، تشويق وتنبيه.

15- بررسي و برنامه ريزي و سرپرستي امور مربوط به كاركنان.

16-مطالعه و تهيه ضوابط ودستورالعمل لازم در زمينه ي مربوطه

17- شركت در جلسات و كمسيونهاي مربوطه و ارائه نظرات اصلاحي دراين مورد.

18- اتخاذتدابير لازم به منظور بررسي پيشرفت اداري و پرسنلي واحد

19- رسيدگي به شكايات استخدامي كارمندان و شكايات واصله از مراجع قضايي وتهيه لوايح دفاعي لازم

20 شركت فعال در دوره هاي كار آموزي ، مهارتي و آموزشي درجهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

21 انجام ساير امور مربوط طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف متصدي تايمكس وامور دفتري

آقاي امين عباسي منجرمويي

تحصيلات : كارشناس روابط عمومي

 

1- ثبت مرخصي پرسنل در سامانه آذرخش

2- ثبت استعلاجي پرسنل در سامانه آذرخش

3- گزارش گيري وضعيت كاركرد پرسنل

4- ثبت اثر انگشت كاركنان

5- انجام امور مربوطه به نرم افزارتايمكس

6- نظارت بردستگاههاي تايمكس شبكه ومراكز

7-   ثبت مرخصي پرسنل مراكز شهري و مراكز روستايي دركارتكس مرخصي ساليانه

8-   ثبت وصدور حكم مرخصي استعلاجي مراكز شهري و مراكز روستايي در سامانه ودفتر

9-   تكميل فرم معاينات قبل از استخدام نيروهاي جديد

10-                 پيگيري وكنترل ورود وخروج غيرمجاز روزانه

11-                 پيگيري غيبت پرسنل مراكز شهري وروستايي

12-                 ثبت آمار ماهيانه مرخصي هاي استحقاقي كليه مراكز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف آقاي مصطفي  شيخي

كارشناس ترفيع وارزشيابي نيروي انساني

تحصيلات : ارشد مديريت تحول

 

1-      انجام مربوط به امور طبقه

2-      انجام مربوط به امور رتبه

3-      انجام مربوط به امورارزيابي كاركنان

4-      انجام مربوط به امورتمديد قرارداد نيروهاي پيماني

5-       صدور ابلاغ عائله مندي اولاد وبازنشستگان

6-      انجام امور مربوط به امورنيروهاي طرح و پيام آور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف مسئول بايگاني

خانم معصومه بويري مقدم 

1-انجام امور مربوط به بايگاني كردن نامه هاي اداري

2- انجام امور مربوط به بايگاني كردن نامه هاي اداري پرسنل در پرونده هاي پرسنلي آنها

3- انجام امور مربوط به بايگاني كردن ارزشيابي ساليانه پرسنل در پرونده هاي پرسنلي آنها

4- انجام امور مربوط به بايگاني كردن احكام حقوقي پرسنل در پرونده هاي پرسنلي آنها

5- انجام امور مربوط به بايگاني كردن مانده مرخصي ساليانه پرسنل در پرونده هاي پرسنلي آنها

6- انجام امور مربوط به بايگاني كردن نامه هاي بازنشستگان در پرونده هاي پرسنلي آنها

7- تشكيل پرونده نيروهاي جديد الورود (اعم از طرح پيام آور و غيره.

8- تشكيل پرونده نيروهاي جديد الورود ماماهاي قراردادي

9- تحويل پرونده هاي پرسنلي به كارگزيني جهت انجام امور وتحويل گرفتن آنها

10- پاسخگويي به ارباب رجوع همكاران، تحويل حكم پرسنلي وفتوكپي شناسنامه وكدملي به آنها جهت گرفتن كپي

11- راكد كردن پرونده هاي پرسنلي طرحي و بازنشستگان ونيروهاي انتقال شونده

 

ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحريم امنيت عمومي

ستاد طرح تكريم ارباب رجوع

روابط عمومي

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/08
تعداد بازدید: 4593
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal