مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
مركز آموزش بهورزي
آقاي مسعود همتيان : مدير مركز آموزش بهورزي شهرستان لردگان
تحصيلات : كارشناس  تلفن تماس 038/34443740
 

وظايف مركز آموزش بهورزي:

الف-پذيرش بهورز

از طريق تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور :مدير مركز آموزش بهورزي- كارشناس مسئول گسترش       مركز بهداشت شهرستان- رئيس مركز بهداشت شهرستان- مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور

1-     تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

2-     بررسي پست هاي بلاتصدي بهورزي

3-     اعلام نياز و تعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي

4-    توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خانه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير ، مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

5-     برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجدشرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

6-    اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد ، خانه بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

7-     جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون

8-     تائيد بومي بودن و محل سكونت داوطلبان

9-     برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

10-اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز صورت مي گيرد.          11-

ب‌-      ساير وظايف مركز آموزش بهورزي:

 • تأمين امكانات رفاهي دانش آموزان(طبق آئين نامه)
 • اجراي برنامه هاي آموزش نظري- عملي و كارآموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي
 • برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهايي
 • برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش ماما روستا (طبق آئين نامه ماما روستا)

·     برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما (طبق آئين نامه بهورز ماما)

 • تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي

 

 • برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش
 • تأمين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
 • برپايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان
 • اجراي آموزش عملي و كارآموزي كمكهاي اوليه و ... در بيمارستان
 • همكاري با فصلنامه بهورز ، جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نيازسنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
 • طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري (از راه دور) بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز
 • تشكيل كميته آموزش شهرستان (متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان ، مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي) كه به منظور اجراي وظايف زير صورت مي گيرد

1-           نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطلاعات ماندگار از دوره هاي برگزارشده پس از شش ماه جهت بهورزان  و با همكاري واحدهاي ستادي

2-        اعلام نتايج نيازسنجي ها به واحدهاي ستادي

3-       دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان

        4-        تطبيق نيازهاي واحدها با نياز واقعي بهورزان و شرايط موجود  

      5-        برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آِموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

6-        نظارت و ارزشيابي كلاسها و كارگاههاي برگزارشده بر اساس چك ليست (تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون ، نحوه تهيه سئوالات ، انتخاب مربي و ... )

7-       ارزشيابي دوره هاي آموزش در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهادهاو تعيين نارساييها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش

8-       تدوين منابع آموزشي از طريق تأليف ، ترجمه كتب ، مجلات و مقالات علمي

 

9-        مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي آموزشي ، ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي

10-      بررسي سياست ها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت

11-      شناسايي استراتژيها و جهت گيريهاي آموزشي

12-     بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب

13-    انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي آموزشي اجراشده در سطح آموزش و اجرا

14-     بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت

15-    تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي

16-     تأمين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب

 • شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به ساير رده ها
 • برنامه ريزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه و تحليل كارگاه هاي برگزارشده
 • برگزاري كلاسهاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند.
 • مشاركت در برگزاري دوره هاي كارورزي ، كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
 • مشاركت در آموزش دانشجويان دوره هاي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر
 • مشاركت در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان با همكاري دانشكده ها


 • مشاركت در جلسات هماهنگي دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود دوره كارآموزي دانشجويان در مراكز بهداشتي درماني به آنها
 • برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحدهاي ستادي

            انتخاب بهورز و مربي نمونه

 • تشكيل شوراي بهورزي
 • حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان
 • مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درمان
 • نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و بازخورد به مدير مركز مربوطه
 • ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهادتشويش و تنبيه كاركنان
 • مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش آموزان
 • مشاركت در امور اداري بهورزان(ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ، تغيير عنوان و ... )
 • پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • تأمين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري
 • مشاكت در كميته نقل و انتقالات (به ويژه بهورزان)


شرح وظيفه مربي مركز آموزش  بهورزي

·                     مشاركت در مراحل پذيرش مهارت آموزان بهورزي

·                     همكاري با مدير مركز در برنامه ريزي آموزش تحصيلي

·                     تهيه طرح درس و چك ليست آموزشي و چك ليست ارزشيابي مهارتهاي خروجي فراگيران

·                     ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن رسانه هاي آموزشي مناسب براي اجراي يك برنامه آموزشي موثر

·                     ارزشيابي مستمر پيشرفت آموزشي مهارت آموزان و اقدام براي برطرف كردن مشكلات آموزشي آنان

·                     طرح سئوال و برگزاري امتحانات نظري عملي و ارزشيابي كار آموزي مهارت آموزان

·                     تصحيح اوراق امتحانات , همكاري در ثبت نمرات در كارنامه هر مهارت آموز و معدل گيري

·         حضور فعال در روستاهاي اصلي و اقماري به همراه مهارت آموزان در برنامه هاي بازديد منازل و مراقبتهاي بهداشتي و غيره.....

·                     همكاري و مشاركت درتنظيم و اجراي برنامه هاي باز آموزي تيم سلامت با پيشنهاد مدير مركز

·         شركت در اجتماعات روستايي و جلسات شوراي بهداشت بمنظور توجيه و جلب مشاركت مردم در برنامه هاي بهداشتي

·                     نظارت بر فعاليت بهورزان فارغ التحصيل همراه با تيم هاي كارشناسي مركز بهداشت شهرستان

·                     مشاركت در اجرا و برنامه ريزي آموزشهاي دانشجويان پزشكي اجتماعي و جامعه نگر

·                     تنظيم و نگهداري مدارك آموزشي مهارت آموزان و اوراق امتحاني و اسناد

·                     مشاركت در برنامه آموزش بدو خدمت كاركنان تيم سلامت

·                     مشاركت در برنامه هاي آموزش نظري،عملي و بازديد از عرصه

·                     همكاري با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزي

·                     همكاري با مدير مركز در برنامه هاي ادامه تحصيل بهورزان

·                     برنامه ريزي جهت آموزش بدو خدمت نيروها با هماهنگي واحدهاي مختلف مركز بهداشت

·                     همكاري در ثبت نام داوطلبان بهورزي

·                     حضور فعال در جلسات بازآموزي و نوآموزي شهرستان

·                     همكاري با مدير در تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي مهارت آموزان

·    مشاركت فعال در جلسات شوراي مربيان و ارائه راه حل در مورد مشكلات فردي و آموزشي مهارت آموزان و حل مشكلات فني   و اداري مركز آموزش بهورزي

·         برنامه ريزي و نظارت بر خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و آموزشي

·         كوشش در جهت كسب اطلاعات علمي و ارتقاء كيفيت روش تدريس

·         تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي برگزار شده ، ارائه نتايج به مدير مركز

·         همكاري با واحد گسترش در راه اندازي خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و مراكز بهداشتي جديد

·         تهيه بسته هاي آموزشي كلاسهاي برگزار شده و بايگاني آنها

·         همكاري در برگزاري جشن بهورزي و انتخاب بهورز نمونه

·    برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري نياز سنجي آموزشي جهت كاركنان تيم سلامت و ارائه راهكارهاي اصلاحي در اين زمينه .

·         همكاري با واحدها در برگزاري سمينارها و كارگاه هاي مختلف آموزشي

·         برنامه ريزي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش تيم سلامت

·         ارزشيابي مستمر پيشرفت آموزشي مهارت آموزان و اقدام براي برطرف كردن مشكلات آموزشي آنان

·         مطالعه وبررسي به منظور به روز آمد كردن مواد آموزشي

·         تدوين و تاليف مطالب آموزشي در زمينه مسايل بهداشتي درماني

·         تنظيم گزارش بازديد از مراكز بهداشتي درماني و ارائه به مدير مركز و پيگيري در جهت رفع مشكلات آنها

·         همكاري در اجراي برنامه ادامه تحصيل بهورزان در رشته كار ودانش

·         همكاري با مدير در تامين امور رفاهي بهورزان شاغل و مهارت آموز

·         مشاركت در برنامه ريزي جهت اعزام دانشجويان به مراكز بهداشتي درماني

·         همكاري در تامين وسايل كمك آموزشي جهت اجراي كلاس هاي آموزشي

·         شركت فعال در برنامه هاي ادغام در سيستم طبق پيشنهاد مدير مركز

·         نظارت بر اخلاق و انضباط مهارت آموزان

·         معرفي مهارت آموزان پايه دوم به مردم و شوراي اسلامي روستا با همكاري پزشك خانواده

·         مشاركت در اجراي برنامه هاي ادغام يافته در سيستم

·    استخراج نتايج برگزاري كلاسها و كارگاههاي اجرا شده و تجزيه و تحليل اطلاعات آن با همكاري واحدهاي مركز بهداشت و ارائه به مدير مركز

·         انجام ساير امور به پيشنهاد مدير مركز

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/18
تعداد بازدید: 4463
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal