مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
فعاليتهاي واحد

عملكرد سه ما هه دوم واحد سلامت خانواده وجمعيت

1-برگزاري كلاسهاي ماهيانه بهورز ماما توسط كارشناس ماما در شبكه هرسه ماه يكبار 13/5/92

2--توزيع سبد غذايي وتقسيم آن ميان مادران باردار وشيرده در مناطق صعب العبور ،قلعه مدرسه ،سردشت ،بارز ،شاه نجف ،منج ،ارمند به تعداد167 نفر درتاريخ 11/5/93الي 13/5/93

3--برگزاري كميته مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59 ماهه در تاريخ 15/5/93 ودر تاريخ 3/6/93

4--برگزاري آزمون سلامت مادران جهت كاردان وكارشناس هاي مامايي در تاريخ 15/6/92

5--تعداد نمونه گيري پاپ اسميراز زنان واجدشرايط شهرستان =577

6--تعداد سالمندان آموزش ديده شيوه زندگ سالم در دوران سالمندان= 3000 نفر

7--تعداد زوجين آموزش ديده در مركز مشاوره هنگام ازدواج =651نفر

8--بررسي برنامه عملياتي مراكز بهداشتي (23مركز)

9--انجام فعاليتهاي مربوط به هفته شير مادر در مراكز بهداشتي وشبكه بهداشت (10-16 مرداد ماه)

-مكاتبه با دفتر امام جمعه جهت سخنراني در خصوص مزاياي شير مادر 10/5/93

-برگزاري كمپين آموزشي 14/5/93به مناسبت هفته شير مادر

-آموزش رابطين بهداشتي در هفته شير مادر50نفر

-انجام كليه برنامه هاي مختلف آموزشي در كليه مراكز بهداشتي درماني به همين مناسبت.. ماردان باردار (2150نفر) ومادران شيرده (1050نفر)

10- انجام پايش هاي سه ماهه مامايي توسط كارشناس مامايي واحد خانم (23مركز)

11-آموزش در خصوص مهارتهاي انتخاب همسرواهميت ازدواج در سن مناسب به رابطين بهداشتي در آموزشگاه بهورزي در تاريخ 1/5/93به تعداد(65نفر)

12-آموزش در خصوص شرايط ازدواج آسان وپيشگيري از عوارض بارداري در سن زير 18 سال وبالاي 35سال به رابطين بهداشتي در تاريخ 25/4/93 ....(65نفر)

13-آموزش در خصوص سياستهاي جديد جمعيتي در پايگاه بسيج دهنو ميلاس( 20نفر)در تاريخ 5/6/93

14-كارگاه تغذيه ويژه مادران بارداروشيرده جهت كاردان وكارشناسان خانواده ومامايي در تاريخ 15/6/93تعداد70 نفر

15-برگزاري همايش ترويج زايمان طبيعي وبرتري آن نسبت به سزارين جهت خانم هاي باردار كارمند وخانه دار تعداد200نفر در آموزشگاه بهورزي به تاريخ 19/6/93

16-برگزاري جلسه آموزشي برا ي زنان سالمند در بنياد شهيد در تاريخ 31/4/93در خصوص يايسگي

17-برگزاري جلسه آموزشي در رابطه با بلوغ دختران (30نفر) در سالن بنياد شهيد در تاريخ 15/5/93---

عملكرد سه ما هه سوم واحد سلامت خانواده وجمعيت

1-برگزاري كلاسهاي ماهيانه بهورز ماما توسط كارشناس ماما در شبكه هرسه ماه يكبار25/9/92

2--توزيع سبد غذايي وتقسيم آن ميان مادران باردار وشيرده در مناطق صعب العبور ،قلعه مدرسه ،سردشت ،بارز ،شاه نجف ،منج ،ارمند به تعداد167 نفر درتاريخ 16/9/93الي 18/9/93

3--برگزاري كميته مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59 ماهه در تاريخ 2/8/93

4--برگزاري كارگاه آموزشي ASQجهت كاردان وكارشناسهاي خانواده ومامايي درتاريخ 21/8/93

5--تعداد نمونه گيري پاپ اسميراز زنان واجدشرايط شهرستان =333

6--تعداد سالمندان آموزش ديده شيوه زندگ سالم در دوران سالمندان= 1500 نفر

7--تعداد زوجين آموزش ديده در مركز مشاوره هنگام ازدواج =513

8—انجام فعاليتهاي مربوط به هفته سالمند

-مكاتبه با دفتر امام جمعه جهت سخنراني در خصوص سلامت سالمندي

-برگزاري جلسات آموزشي در خصوص سلامت سالمندي با شعار((كسي رافراموش نكنيم فردايي براي همه )) در مراكز بهداشتي درماني آلوني –ارمند –سونك مال خليفه –شهريار –كلواري-جوانمردي-شاه نجف مركزشماره يك شهري

-آموزش رابطين بهداشتي درآموزشگاه بهورزي در تاريخ 8/7/93

-انجام كليه برنامه هاي مختلف آموزشي در كليه مراكز بهداشتي درماني به همين مناسبت در تاريخ 7/7/93الي 12/7/93تعداد1000نفر

-برگزاري مسابقات نقاشي ومقاله نويسي در سطح مدارس ابتداي با عنوان پدربزرگ مادربزرگ

-برگزاري جلسات آموزشي در كميته امداد آلوني وكميته امدادلردگان 9/7/93باعنوان تغذيه سالم دردوران سالمندي

-برگزاري جلسات آموزشي منطقه اي بهورزان ،كاردانها وكارشناسان با عنوان سلامت سالمندان درخصوص تغذيه درطول مهرماه توسط كارشناس واحد خانواده وجمعيت

10- انجام پايش هاي سه ماهه مامايي توسط كارشناس مامايي واحد (23مركز)

11-برگزاري جلسه اموزشي درخصوص تشويق به بارداري ومسايل مربوط بهداشت زنان در سالن كميته امداد 23/7/93و16/7/93

12-برگزاري جلسات آموزشي در سالن بنياد شهيد در خصوص مراقبتهاي پيش بارداري وتشويق جهت بارداري 17/9/93

13-برگزاري جلسه آموزشي درخصوص مسايل مربوط به دوران بلوغ دختران در دبيرستان نمونه بشري در تاريخ 18/8/93

14-برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص تغذيه صحيح وتغذيه باليني واهميت مصرف ماهي وسويا در بيمارستان شهدالردگان در تاريخ 19/8/93

15-آموزش وبرگزاري مسابقه نقاشي با محوريت شعار هفته جهاني كودك 15/7/93الي21/7/93

16-اجراي برنامه لقمه سالم در مدارس ابتدايي شهرستان وآموزش تغذيه سالم واهميت صبحانه 200نفر

17-آموزش رابطين بهداشتي با محوريت شعار هفته جهاني كودك در تاريخ 16/7/93

18-برگزاري كلاس هاي آموزشي انواع روشها پيشگيري ،روابط عاطفي واجتماعي وروابط زناشويي وازدواج در مركز مشاوره

19-برگزاري جلسه اموزشي در خصوص فرزندآوري در سن مناسب وكاهش فاصله بين بارداريها جهت زنان درسنين باروري در بنياد شهيد شهرستان درتاريخ 17/9/93

20برگزاري جلسه آموزشي در خصوص سلامت زنان در تاريخ 16/7/93در كميته امداد شهرستان لردگان

21-آموزش در خصوص معيارهاي انتخاب همسر وپيشگيري از رفتارهاي پرخطربه دانش آموزان دبيرستان دخترانه مال خليفه در تاريخ 18/8/93

22-برگزاري جاسه آموزشي در خصوص معيارهاي انتخاب همسر در خانه بهداشت هاي تحت پوشش مركز مال خليفه به تعداد183نفر
 

به گزارش روابط عمومي :سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان از برگزاري كارگاه آموزشي سلامت بانوان ايراني با موضوع سلامت ميانسالان درمركز آموزش بهورزي لردگان خبر داد خلاصه خبر
متن خبر

محمدجان جليل پيران گفت:كارگاه آموزشي سلامت بانوان ايراني با موضوع سلامت ميانسالان  براي تعداد بيش از 80نفر از كاردانها وكارشناسان   مامايي وخانواده  درمركز آموزش بهورزي  وبا حضور متخصص زنان وزايمان ،كارشناس ارشد روان شناسي ،كارشناسان سلامت خانواده وجمعيت  برگزارشد  وي افزود دراين كارگاه آموزشي  مطالب علمي وآموزشي سلامت ميانسالان به گروه هدف ارايه گرديد 
 

عملكرد سه ما هه اول واحد سلامت خانواده وجمعيت درسال 94

--توزيع دوسري سبد غذايي وتقسيم آن ميان مادران باردار وشيرده در مناطق صعب العبور ،قلعه مدرسه ،سردشت ،بارز ،شاه نجف ،منج ،ارمند در تاريخ هاي

--برگزاري كميته مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59 ماهه در دفتر سرپرستي شبكه با حضور متخصصين محترم اطفال شهرستان در تاريخ 5/2/94

—برگزاري اردوي آموزشي تفريحي به مناسبت روز ماما جهت كارشناس وكاردانهاي مامايي جهت گرامي داشت روز ماما 16/2/94

-برگزاري كارگاه سالمندان در تاريخ 9/3/94جهت كاردان وكارشناسهاي خانواده، آموزش دهندگان كارشناس سالمندان ومسول واحد خانواده

-برگزاري جلسا ت آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته دوران سالمنداي با آموزش كارشناس سالمندان(لاله رشيدي ) در مناطق خانميرزا –ما ل خليفه –قلعه مدرسه –منج وناغان –ارمند وسونك –آموزشگاه بهورزي-جهت بهورزان كارشناس وكاردانهاي مراكز تعداد 280 نفر

-برگزاري جلسات آموزشي براي پزشكان مراكز در خصوص برنامه جديد سالمندان 25نفربا آموزش دكتر مالكي پزشك مركز مرادان

-انجام پايش هاي مامايي توسط كارشناس مامايي واحد 23مركز

-انجام نمونه گيري پاپ اسمير وارسال به آزمايشگاه 1300نمونه

-برگزاري جلسات آموزشي در خصوص تغذيه انحصاري با شير مادر در 4-6ماهگي براي مادران داراي كودك زير 1سال در مراكز بهداشتي

-آموزش در خصوص سوانح وحوادث در كودكان براي مادران داراي كودك زير 6سال در مراكز بهداشتي درماني

-برگزاري جلسه آموزشي در خصوص اهميت فرزند اوري در سن مناسب وكاهش فاصله بين بارداريها وآموزش در خصوص اهميت پيشگيري از زايمانهاي زودرس وتاثير آن در پيشگيري از مرگ نوزادي ومرده زايي 114نفر

-برگزاري جلسه آموزشي در خصوص اهميت ازدواج از نظر اسلام براي والدين 90نفر

-نمونه گيري پاپ اسمير در سه ماهه اول =390

1

عملكرد سه ما هه دوم واحد سلامت خانواده وجمعيت درسال 94

--توزيع سبد غذايي وتقسيم آن ميان مادران باردار وشيرده در مناطق صعب العبور ،قلعه مدرسه ،سردشت ،بارز ،شاه نجف ،منج ،ارمند در تاريخ11و 10/5/94

--برگزاري كميته مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59 ماهه در دفتر سرپرستي شبكه با حضور متخصصين محترم اطفال شهرستان در تاريخ 1/4/94

-وارد كردن 117زيج حياتي وجمعيتي توسط كارشناس سالمندان در سايت (اچ آي ان اس)كشوري

-برگزاري كارگاه بيماريهاي قلبي عروقي وديابت با واحد مبارزه با بيماريهاي شبكه جهت كارشناس وكاردانهاي خانواده ومبارزه در تاريخ 28/6/94با حضور دكتر مالكي تعداد 40نفر

-برگزاري جلسات آموزشي در خصوص تغذيه با شير مادر در مردادماه در مراكز بهداشتي درماني

-برگزاري كميته نظارت بر اعمال توبكتومي با حضور متخصص زنان

-نمونه گيري پاپ اسمير درسه ماهه دوم =450

عملكرد سه ما هه سوم واحد سلامت خانواده وجمعيت درسال 94

1—توزيع كتاب هاي سن و ناباروري و شيوه زندگي و ناباروري و كتاب پيامدها و مشكلات تك فرزندي در راستاي سياست هاي جمعيتي در طول سه ماهه سوم سال 94

2—توزيع يك سري سبد غذايي وتقسيم آن ميان مادران باردار وشيرده در مناطق صعب العبور ،قلعه مدرسه ،سردشت ،بارز ،شاه نجف ،منج ،ارمند

4--برگزاري كميته مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59 ماهه در دفتر سرپرستي شبكه با حضور متخصصين محترم اطفال شهرستان در تاريخ25/9/94

5—انجام فعاليتهاي مربوط به شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي در طول هفته سالمندان در تاريخ 10/7/94توسط كارشناس سالمندان وكاردانهاي بهداشت خانواده مراكز در طول هفته مذكوروارسال فعاليت ها در غالب عكس وفيلم به استان

-برگزاري جلسه آموزشي جهت سالمندان بالاي 60سال ورابطين بهداشتي در محل آموزشگاه بهورزي

-رگزاري جلسات بهداشتي جهت سالمندان در مراكز بهداشتي درماني باغ بهزاد (14/7/94)برگزاري برنامه طبخ غذاي سالم در مركزبهداشتي بارز...برگزاري همايش وجلسات آموزشي جهت سالمندان مركز مالخليفه كه همزمان با فعاليتهاي هفته سلامت زنان وهفته بهداشت روان وسالمندان در تاريخ 14/7/94 درحسينه..برگزاري جلسات آموزشي شهر آلوني درتاريخ 12/7/94...برگزاري جلسات آموزشي در مركز بهداشتي درماني سونك- تنگ كلور-ه شهريار -.......وساير مراكز

-نصب تصاوير مربوط به فعاليتهاي مراكز در هفته سالمندان در در طي سنوات گذشته در برد اموزشي شبكه بهداشت ودرمان

8--انجام فعاليتهاي مربوط به هفته جهاني كودك در مراكز بهداشتي وشبكه بهداشت در طول هفته مهرماه 15تا21/7/94

-بازديد ازبخش اطفال بيمارستان شهدائ لردگان واهداي شاخه گل به كودكان بيمار

-برگزاري جشن جهت كودكان مهدكودك ها در سطح شهرستان

-برگزاري جلسات اموزشي با حضور كارشناس كودكان در سطح مدارس شهر لردگان

9-انجام فعاليتهاي اموزشي مربوط به هفته سلامت زنا ن با شعار (زن قلب خانواده) توسط كارشناس مامايي واحد سلامت خانواده ومراكز در طي هفته مذكور وارسال تصاوير مربوطه به استان

-برگزار ي همايش وجلسات آموزشي در مراكزبهداشتي درماني شهريار–كميته امداد –آموزشگاه بهورزي-مركزآلوني ـشاه نجف-تنگ كلوره-قلعه مدرسه –بارز-.وساير مراكز

10-برگزاري جلسه آموزشي توسط كارشناس تغذيه در هلال احمر مربوط به تغذيه در بحران به امداد گران و برگزاري جلسات آموزشي جهت مراقبين سلامت

11- برگزاري كارگاه اموزشي ميانسالان در آموزشگاه بهورزي براي كليه پرسنل مامايي ،خانواده،پزشكان وبهورزان توسط كارشناس مامايي واحد

12-- انجام پايش هاي سه ماهه مامايي توسط كارشناس مامايي واحد خانم طاهري (23مركز)

تاریخ به روز رسانی: 1394/10/26
تعداد بازدید: 2973
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal