مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
آموزش بهورزی
مدير مكز آموزش بهورزي شهرستان لردگا
مسعود همتيان
تلفن تماس
03834443741
شرح وظايف مدير ومربيان مركز آموزش بهورزي شهرستان لردگان                         

شرح وظايف مدير مركز                                                                                                                                               

 • سرپرست امور فني و اداري مركز
 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن
 • ابلاغ شرح وظايف به كاركنان
 • تشكيل كميته پذيرش بهورز به منظور

1- پيگيري دريافت مجوز پذيرش بهورز

2-مشاركت و نظارت در انتخاب ونحوه پذيرش دانش آموز

3-تاييد محل سكونت داوطلبان بهورزي و بومي بودن آنان

4-برنامه ريزي جهت انجام برنامه هاي سنجش سلامت دانش آموزان جديد بهورزي

5-برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي

 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن
 • نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه ، كلي ، چك ليست آموزشي
 • تنظيم صورت جلسه برگزاري امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزي استان
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري عملي و كارآموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان
 • پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزي
 • تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان هر پايه و امتحان نهايي
 • نظارت بر رفتار و انظباط دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كارآموزي با همكاري مربيان
 • نظارت بر حسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان ، ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي
 • مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مركز بهداشت شهرستان
 • برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحدهاي ستادي
 • انتقال مسائل و مشكلات واحدهاي ستادي و مراكز روستايي و شهري در ارتباط با آموزش دانشجويان پزشكي جامعه نگر به دانشكده هاي مربوطه از طريق مركز بهداشت
 • برگزاري آزمون هاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان
 • تحليل نتايج و ارائه طرحهاي مداخله اي آموزشي به منظور ارتقاء برنامه هاي آموزشي
 • نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائي ها و بهبود روند برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در جلسات و ارائه نظرات تخصصي
 • همكاري با كارشناسان ستادي در اجراي برنامه هاي بازآموزي ، نوآموزي و بدو خدمت تيم سلامت
 • مشاركت با واحدهاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مديريت برنامه هاي آموزش تيم سلامت
 • همكاري با مجله بهورز از طريق انجام نياز سنجي بهورزان و ساير كاركنان به منظور تعيين نيازهاي آموزشي
 • مشاركت در تهيه مقالات ، جمع آوري مقالات و مطالب كاركنان ، مربيان و بهورزان جهت ارائه به رابط استاني فصلنامه بهورز
 • جمع آوري و جمع بندي فرمهاي نظر سنجي در مورد موضوعات مجله بهورز جهت ارائه به رابط استاني فصلنامه بهورز
 • برنامه ريزي و نظارت جهت برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربيان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان
 • صدور گواهينامه مهارت آموزي بهورزي
 • شركت در جلسات كارشناسان مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پيشرفت برنامه ها
 • پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي
 • برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت دانش آموزي و آموزشي
 • برنامه ريزي و نظارت مستمر بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت شاغل
 • ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مركز بهداشت شهرستان و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان
 • مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد
 • مشاركت در ارزيابي امور فني بهورزان شاغل( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ، تغيير عنوان ، انتقال و.....)
 • برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • حضور فعال در كميته نقل وانتقالات ( به ويژه بهورزان)
 • برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي
 • نظارت و ارزشيابي مستمر كلاسهاي آموزشي برگزار شده و اعلام نتايج به واحدها
 • تجزيه و تحليل كلاسهاي آموزشي با همكاري مربيان و واحدهاي ستادي
 • پيگيري دريافت مجوز دوره هاي آموزشي بهورزان از معاونت پشتيباني
 • پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي
 • طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري بهورزان و آزمون فصلنامه
 • نظارت بر نحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نيروها ، تجزيه و تحليل برنامه ها و ارائه نتايج به واحدهاي ستادي
 • تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي، اجتماعي براي دانش آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مركز بهداشت
 • گزارش مشكلات مربيان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان
 • مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف ، ترجمه كتب ، مجلات و مقالات علمي
 • برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي آموزش مستمر بهورزان
 • پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز
 • شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
 • انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق

شرح وظيفه مربي مركز آموزش بهورزي                                                                                                                                                                                             

· مشاركت در مراحل پذيرش مهارت آموزان بهورزي

· همكاري با مدير مركز در برنامه ريزي آموزش تحصيلي

· تهيه طرح درس و چك ليست آموزشي و چك ليست ارزشيابي مهارتهاي خروجي فراگيران

· ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن رسانه هاي آموزشي مناسب براي اجراي يك برنامه آموزشي موثر

· ارزشيابي مستمر پيشرفت آموزشي مهارت آموزان و اقدام براي برطرف كردن مشكلات آموزشي آنان

· طرح سئوال و برگزاري امتحانات نظري عملي و ارزشيابي كار آموزي مهارت آموزان

· تصحيح اوراق امتحانات , همكاري در ثبت نمرات در كارنامه هر مهارت آموز و معدل گيري

· حضور فعال در روستاهاي اصلي و اقماري به همراه مهارت آموزان در برنامه هاي بازديد منازل و مراقبتهاي بهداشتي و غيره.....

· همكاري و مشاركت درتنظيم و اجراي برنامه هاي باز آموزي تيم سلامت با پيشنهاد مدير مركز

· شركت در اجتماعات روستايي و جلسات شوراي بهداشت بمنظور توجيه و جلب مشاركت مردم در برنامه هاي بهداشتي

· نظارت بر فعاليت بهورزان فارغ التحصيل همراه با تيم هاي كارشناسي مركز بهداشت شهرستان

· مشاركت در اجرا و برنامه ريزي آموزشهاي دانشجويان پزشكي اجتماعي و جامعه نگر

· تنظيم و نگهداري مدارك آموزشي مهارت آموزان و اوراق امتحاني و اسناد

· مشاركت در برنامه آموزش بدو خدمت كاركنان تيم سلامت

· مشاركت در برنامه هاي آموزش نظري،عملي و بازديد از عرصه

· همكاري با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزي

· همكاري با مدير مركز در برنامه هاي ادامه تحصيل بهورزان

· برنامه ريزي جهت آموزش بدو خدمت نيروها با هماهنگي واحدهاي مختلف مركز بهداشت

· همكاري در ثبت نام داوطلبان بهورزي

· حضور فعال در جلسات بازآموزي و نوآموزي شهرستان

· همكاري با مدير در تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي مهارت آموزان

· مشاركت فعال در جلسات شوراي مربيان و ارائه راه حل در مورد مشكلات فردي و آموزشي مهارت آموزان و حل مشكلات فني و اداري مركز آموزش بهورزي

· برنامه ريزي و نظارت بر خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و آموزشي

· كوشش در جهت كسب اطلاعات علمي و ارتقاء كيفيت روش تدريس

· تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي برگزار شده ، ارائه نتايج به مدير مركز

· همكاري با واحد گسترش در راه اندازي خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و مراكز بهداشتي جديد

· تهيه بسته هاي آموزشي كلاسهاي برگزار شده و بايگاني آنها

· همكاري در برگزاري جشن بهورزي و انتخاب بهورز نمونه

· برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري نياز سنجي آموزشي جهت كاركنان تيم سلامت و ارائه راهكارهاي اصلاحي در اين زمينه .

· همكاري با واحدها در برگزاري سمينارها و كارگاه هاي مختلف آموزشي

· برنامه ريزي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش تيم سلامت

· ارزشيابي مستمر پيشرفت آموزشي مهارت آموزان و اقدام براي برطرف كردن مشكلات آموزشي آنان

· مطالعه وبررسي به منظور به روز آمد كردن مواد آموزشي

· تدوين و تاليف مطالب آموزشي در زمينه مسايل بهداشتي درماني

· تنظيم گزارش بازديد از مراكز بهداشتي درماني و ارائه به مدير مركز و پيگيري در جهت رفع مشكلات آنها

· همكاري در اجراي برنامه ادامه تحصيل بهورزان در رشته كار ودانش

· همكاري با مدير در تامين امور رفاهي بهورزان شاغل و مهارت آموز

· مشاركت در برنامه ريزي جهت اعزام دانشجويان به مراكز بهداشتي درماني

· همكاري در تامين وسايل كمك آموزشي جهت اجراي كلاس هاي آموزشي

· شركت فعال در برنامه هاي ادغام در سيستم طبق پيشنهاد مدير مركز

· نظارت بر اخلاق و انضباط مهارت آموزان

· معرفي مهارت آموزان پايه دوم به مردم و شوراي اسلامي روستا با همكاري پزشك خانواده

· مشاركت در اجراي برنامه هاي ادغام يافته در سيستم

· استخراج نتايج برگزاري كلاسها و كارگاههاي اجرا شده و تجزيه و تحليل اطلاعات آن با همكاري واحدهاي مركز بهداشت و ارائه به مدير مركز

· انجام ساير امور به پيشنهاد مدير مركز

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/01
تعداد بازدید: 3462
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal