مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
فعاليتهاي واحد

 

اهم فعاليتهاي واحد پيشگيري و مراقبت بيماري شهرستان لردگان در سه ماهه سوم سال 1393

 

1- صس رٍ اتلاغ آقاي زكسر عثاسعلي احوسي هسرصص زاذلي ت ع اٌَى ف كَال خ يَ رٌ تيواري سل 07 / 10 / 1393

2- ز يْ قًش اخيسهي لَ شَي تيواري اْ 1393 ت ص رَذ شكيل خ رْ تيواري اْي هشك كَ ت اّري، سل، اس اْل ذ يًَ، دّازير A B ، سالك زة هالر

 

3- ترگساري كارگا آه زَشي تيواري اْي قلثي عر قٍي ه رَخ 07 / 07 / 1393

4- ترگساري خياز ر يٍ ر زٍ خ اْ يً قلة خ رْ كارك اٌى ازاراذ ش رْسساى از هحل زرب شثك زا گلسار ش سْاي گو اٌم ه رَخ

 

07 / 07 / 1393

5- ترگساري خلساذ آه زَشي تيواري اْي قلة عر قٍي خ رْ راتطيي ت سْاشسي

 

6- خيگيري اٍكسي اٌسي ىَ ك زَكاى هازاراى زحر خ شَش ذا ت سْاشر ل زراز

 

7- خيگيري زكويل ازاق خسيس اّري زر آتاى ها آشر ها 8- ترگساري كارگا تا ه ضَ عَ اٍكسي خ سٌا اٍلاى خ رْ كارزا اًْ، كارش اٌساى ت رَْزاى زر زارير اْي 25 / 08 / 1393 26 / 07 / 1393

9- ا سًاز گيري فشارذ ىَ خ رْ وًازگساراى وًازخوع ه رَذ 04 / 07 / 1393 زر هحل هصلي ش رْسساى لرزگاى

 

10 - هكازث تا وًاي سٌ هحسرم لٍي فقي اهام خوع هحسرم ش رْ اّي لرزگاى، هالرليف آل يًَ زر زهي سر رٌا يً " قًش ه نْ

ذ يَشس سٌاري زر خيشگيري از تيواري ايسز" ه رَخ 07 / 09 / 1393 قًش زيي زر سلاهر ر اٍى تيواراى زياتسي ه رَخ 23 / 08 / 1393

11 - وّسهاى تا ر زٍ خ اْ يً زياتر ر زٍ خوع ه رَخ 23 / 08 / 1393 ا سًاز گيري فشارذ ىَ ق سٌ ذ ىَ ز زَيع 300 عسز خوفلر

آه زَشي زياتر خ رْ وًازگساراى وًازخوع تا وّكاري ازار خوعير لّال احور زر هحل هصلي ذيو سلاهر

 

12 - ترگساري خلس آه زَشي ايسز خ رْ هسزخ يَاى ز سًاى ش رْسساى لرزگاى هراكس كوح زرك اعسياز وّسهاى تا فّس اطلاع

رسا يً ايسز

 

13 - ترگساري خلساذ آه زَشي گسسرز هس عٌَ خ رْ هسارس ش رْ لرزگاى ر سٍسا اّي زاتع علي تيواري ايسز

 

14 - ا دًام زسر سريع HIV خ رْ 40 فًر از هازراى تارزار، 20 فًر از ز سًا يًاى 31 فًر از هسزخ يَاى كوح زرك اعسياز

 

15 - ترگساري خلساذ آه زَشي تيواري اْي قلثي عر قٍي ا سًاز گيري فشارذ ىَ تا وّكاري تسيح خاهع خسشكي ه رَخ

 

06 / 07 / 1393 زر ر سٍساي فارساى اره سٌ ر سٍساي گرگرسرقلع هيلاس ه رَخ 04 / 09 / 1393

16 - زكثير 150 عسز خ سَسر آه زَشي زياتر ز زَيع ت ازاراذ ش رْسساى هراكس ت سْاشسي زرهاى چاج 5 عسز ت رٌ آه زَشي

زياتر خ رْ صًة تر سر زرب شثك ساير هراكس ت سْاشسي زرها يً

 

17 - ترگساري خلس وّا گٌّي فّس اطلاع رسا يً ايسز تا حض رَ وًاي سٌگاى ازاراذ ش رْسساى زر هحل زفسر سرخرسسي شثك ازراش زصويواذ لازم ه رَخ 01 / 09 / 1393

18 - ترخايي ايسسگا اطلاع رسا يً ايسز ه رَخ 07 / 09 / 1393 زر هحل هصلي وًازخوع ز زَيع 400 عسز خوفلر آه زَشي "آ چً وّ تايس زرتار ايسز تسا سًٌ" ت وًازگساراى

 

19 - طي فّس اطلاع رسا يً ايسز ز زَيع 100 عسز خوفلر "آ چً وّ تايس زرتار ايسز تسا سًٌ" ت را سًٌگاى زرا سًير خاز ذ زَسساى

زر هحل ر سٍساي ز گٌ كل رَ 20 - زرج هطالة آه زَشي ايسز زر فّس اًه يْ آ اٍي ترسياري ارسال خياه اْي آه زَشي ايسز ت كلي ازاراذ ارگا اًْي ز لٍسي

ش رْسساى خ رْ زرج زر هكازثاذ ازاري ز سَط فرها سًاري

 

21 - ارسال خياه اْي آه زَشي ايسز ت ازاراذ هرت طَ خ رْ زرج زر قث ضَ

 

22 - ترگساري كارگا آه زَشي ايسز ت زَ لَيسن خ رْ كارزا اًْي هثارز تا تيواري اْ ه رَخ 09 / 09 / 1393

23 - چاج 200 عسز كارذ ر گًي تا فرهر خسيس اّري زر زاريد 17 / 09 / 1393

ه گزارش روابط عمومي : سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان از برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه كرونا ويروس در لردگان خبر داد
متن خبر

محمدجان جليل پيران گفت:كارگاه آموزشي كرونا ويروس  با موضوعات  بيماريهاي تنفسي (بيماري مرسي ،سندرم  تنفسي حاد خاورميانه ، راههاي انتقال وعلائم  باليني  وپيشگيري  ودرمان  در سالن مركز آموزش بهورزي  براي تعداد بيشت 45نفر از كاردانها وكارشناسان  پيشگيري ومراقبت  از بيماريها برگزار وبه شركت كنندگان آموزشهاي

لازم ارايه گرديد

محمد جان جليل پيران سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان به تشريح اهم فعاليتها وعملكرد هفته اطلاع رساني ايدزپرداخت

1-برگزاري جلسه هماهنگي هفته اطلاع رساني با حضور نمايندگان محترم ادارات فرمانداري،،فرماندهي ناحيه مقاومت سپاه فرماندهي نيروي انتظامي،مديريت اداره آموزش وپرورش شهرستان لردگان،ادارات آموزش وپرورش بخش قلارد،خانميرزا وعشاير استان،جمعيت وهلال احمر، مورخ 08/09/94در محل دفتر سرپرستي شبكه واتخاذ تصميمات لازم

2-ايراد سخنراني نماينده محترم ولي فقيه امام جمعه محترم شهرهاي لردگان،مالخليفه وآلوني مبني بر نقش مهم خويشتنداري وپايبندي به اصول اخلاقي وخانوادگي وتقويت معنويات در پيشگيري از بيماري ايدز براي نمازگزاران در نماز جمعه مورخ 13/09/94

3-همزمان با روز جهاني مبارزه با ايدز (15آذر ) توزيع200عدد پمفلت آموزشي آنچه همه بايد درباره ايدز بدانندجهت رانندگان ترانزيت جاده خوزستان در محل روستاي تنگكلوره

4-درج مطالب آموزشي اچ آي وي /ايدز در هفته نامه آواي بختياري

5-برگزاري جلسه آموزشي جهت 60نفر مددجويان ندامتگاه با هماهنگي قبلي مورخ 17/9/94

6-ارسال 240عدد پمفلت آموزشي ايدز با موضوع آنچه همه بايد درباره ايدز بدانند به ادارات آموزش وپرورش شهرستان لردگان ،ادارات آموزش وپرورش بخشهاي فلارد وخانميرزا واداره آموزش وپرورش عشاير استان

7-ارسال پيامهاي آموزشي اچ آي وي /ايدز به كليه ادارات ونهادهاي دولتي توسط فرمانداري شهرستان جهت درج در مكاتبات اداري

8-برگزاري جلسه آموزشي جهت مددجويان كمپهاي ترك اعتياد منطقه خانميرزا وشهر لردگان در طي هفته اطلاع رساني

9-برگزاري جلسات آموزشي جهت رابطين بهداشتي مراكز شهري وزوجين در شرف ازدواج

9-برگزاري كارگاه آموزشي جهت كاردانها وكارشناسان مبارزه بابيماريها در محل آموزشگاه بهورزي

10-برگزاري مسابقات ورزشي ،انشاء نويسي ومقاله نويسي براي دانش آموزان توسط اداره آموزش وپرورش

11-برگزاري جلسات آموزشي متنوع وگسترده در سطح مدارس تابعه وجلسات پرسش وپاسخ توسط پزشكان مراكز بهداشتي درماني

12-چاپ بنر آموزشي ونصب در سردرب شبكه وارسال به مراكز بهداشتي درماني جهت نصب در سردرب مراكز بهداشتي درماني وآموزش به عموم مردم

13-همزمان با روز جهاني ايدز حضور نمادين در دبيرستان شبانه روزي شهيد باهنرلردگان وارائه آموزشهاي لازمفعاليتهاي واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي به مناسبت هفته اطلاع رساني ديابت(26-20آبان ماه 94).

1-مكاتبه با نماينده محترم ولي فقيه وامام جمعه محترم شهر هاي لردگان ،مالخليفه و آلوني جهت ايراد سخنراني در زمينه نقش دين در سلامت روان بيماران ديابتي در نماز جمعه مورخ 22/08/94

2-برپايي ايستگاه اطلاع رساني ديابت واندازه گيري تست قندخون رايگان جهت عموم در محل درب شبكه وآموزش چهره به چهره در زمينه عوامل خطر ابتلا به ديابت

3-مكاتبه با كليه ادارات ونهادهاي دولتي شهرستان جهت آموزش عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي،ديابت وفشارخون بالا به كاركنان دولت وآموزش به تعدادي از كاركنان ادارات

4-آموزش به دانش آموزان مدارس تحت پوشش طي هفته اطلاع رساني ديابت

5-درج پيامهاي آموزشي وبهداشتي ديابت در جوابيه هاي مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركزي و آزمايشگاههاي خصوصي

6-ارسال پيامهاي بهداشتي ديابت به ادارات آموزش وپرورش جهت ارسال به مدارس تحت پوشش

7-برگزاري پياده روي ومسابقات ورزشي جهت دانش آموزان واهداء جوايز به قيد قرعه

8-برگزاري جلسه آموزشي ديابت جهت بهورزان به صورت منطقه اي وكاردان ها وكارشناسان بهداشتي در محل آموزشگاه بهورزي

9-مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش وارسال شعار بهداشتي "زندگي سالم وديابت"جهت آموزش به عموم مردم وبيماران ديابتي

10-با هماهنگي مديريت كميته امداد امام(ره)آموزش بيماري ديابت به 60نفر

اهم فعاليتهاي واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي شبكه لردگان در خصوص بسيج اطلاع رساني وآموزشي قلب سالم ايراني با شعار :با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در دروز قلبي سالم داشته با شيم" در شش ماهه دوم 94

1-برگزاري جلسه هماهنگي بسيج اطلاع رساني وآموزشي قلب سالم ايراني باحضور نمايندگان ادارات شهرستان لردگان واتخاذ تصميمات لازم منجمله جايگزيني ميوه به جاي آب ميوه هاي صنعتي در پذيرايي جلسات ادارات شهرستان

2- برگزاري جلسات آموزشي عوامل خطر بيماريهاي قلبي وعروقي با تاكيد بر مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز جهت1315 نفراز كاركنان ومربيان بهداشتي ادارات آموزش وپرورش شهرستان لردگان،اداره آموزش وپرورش بخش فلارد وخانميرزا واداره آموزش وپرورش عشاير استان با حضور كارشناس محترم بيماريهاي غير واگير آن مركز

3-حضور در برخي ادارات شهرستان وآموزش عوامل خطر بيماريهاي قلبي وعروقي با تاكيد برمصرف 5واحدميوه وسبزي در روز به كاركنان ادارات(تعدادي از ادارات شهرستان عليرغم دوبار مكاتبه جهت آموزش بيماريهاي قلبي وعروقي همكاري لازم را ننموده اتد)

4-توزيع 20000عدد پمفلت بهداشتي و آموزشي با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز به دانش آموزان پايه چهارم ،پنجم وششم ابتدايي ودوره اول متوسطه وادارات شهرستان لردگان ودهياري هاي روستاهاي تحت پوشش ومراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

5-توزيع 4000عدد پوستر با موضوع "با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز قلبي سالم داشته باشيم"به مدارس تحت پوشش وادارات شهرستان لردگان ودهياري هاي روستاهاي تحت پوشش ومراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

6-توزيع 1000عددكتابچه آموزشي نقش مهم مصرف ميوه سبزي در بيماريهاي قلبي وعروقي به ادارات شهرستان ومدارس تحت پوشش

ودهياري هاي روستاهاي تحت پوشش ومراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

7-توزيع 2000عدد تقويم 1395با موضوع اهداف 12گانه سندملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير به كاركنان شبكه وپرسنل بيمارستان وكاركنان فرمانداري واداره آموزش وپرورش شهرستان لردگان

8-چاپ 28عدد بنر با موضوع "با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز قلبي سالم داشته باشيم" ونصب در سردرب شبكه بهداشت ،آزمايشگاه مركزي ،اداره آموزش وپرورش شهرستان لردگان ومراكز بهداشتي درماني تابعه

9- برپايي 5مورد ايستگاه اطلاع رساني(خيمه سلامت) عوامل خطر بيماريهاي قلبي وعروقي با تاكيد برمصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز در محل مصلي نماز جمعه شهر لردگان ،آلوني ومالخليفه به همراه اندازه گيري فشارخون وقند خون نمازگزاران

10-برپايي 3مورد ايستگاه اطلاع رساني بيماريهاي قلبي وعروقي با تاكيد بر مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز جلوي درب شبكه بهداشت ودرمان شهرستان

11-برپايي همايش پياده روي جهت دانش آموزان بخش منج وشهرلردگان ودرپايان سخنراني در زمينه نقش مهم مصرف ميوه وسبزي در پيشگيري از بيماريهاي قلبي وعروقي وسرطانهاي دستگاه گوارش واهداء جوايز به قيد قرعه به دانش آموزان

12-با همكاري ادارات آموزش وپرورش شهرستان لردگان واداره آموزش وپرورش عشاير برپايي جشنواره غذاي سالم توسط دانش آموزان مدارس تحت پوشش وحضور كارشناس بيماريهاي غير واگير در آن مدرسه وسخنراني در زمينه نقش مهم مصرف ميوه وسبزي در پيشگيري از بيماريهاي قلبي وعروقي وسرطانهاي دستگاه گوارش

13- درج پيامهاي آموزشي با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز قلبي سالم داشته با شيم در جوابيه هاي مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركزي و آزمايشگاههاي خصوصي

14-ارسال 20000پيامك بهداشتي وآموزشي با مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز قلبي سالم داشته باشيم به كاركنان ادارات شهرستان وعموم مردم

15- با هماهنگي قبلي مديريت محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان لردگان حضور گسترده ومتنوع در مدارس مقطع ابتدايي ودوره اول متوسطه مدارس تحت پوشش لردگان وارائه آموزشهاي لازم در زمينه مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز

16-برگزاري كارگاه آموزشي بيماريهاي قلبي وعروقي وعوامل خطر آنها وتاكيد برمصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز جهت كاردانها وكارشناسان مراقب سلامت

17-برگزاري جلسات آموزشي بيماريهاي قلبي وعروقي وتاكيد برمصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز براي بهورزان وپزشكان به صورت منطقه اي

18-برگزاري جلسات آموزشي براي رابطين بهداشتي مراكز شهري

19-با همكاري فرماندهي نيروي انتظامي و اداره كميته امداد امام(ره) آموزش بيماريهاي قلبي وعروقي به 60نفر از مددجويان روستاي سونك ومسن

20-حضور در اداره آموزش وپرورش شهرستان لردگان واندازه گيري فشارخون وتست قندخون وآموزش بيماريهاي قلبي وعروقي با تاكيد مصرف 5واحد ميوه وسبزي در روز جهت 55 نفر از كاركنان ستادي آن اداره

 
تاریخ به روز رسانی: 1394/12/16
تعداد بازدید: 2909
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal