مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
معرفی
مشخصات واحد سلامت خانواده وجمعيت

مسئول واحد سلامت خانواده :مژگان نكويي

لاله رشيدي كارشناس بهداشت خانواده : كارشناس سالمندان ومسوول مرگ ومير كودكان 1-59ماهه

فاطمه طهماسبي كارشناس بهداشت خانواده : كارشناس سلامت باروري ومسوول مرگ نوزادان

عظيمه خليل مقدم كارشناس تغذيه :مسوول برنامه سلامت كودكان وتغذيه

نرگس طاهري كارشناس مامايي :مسوول مامايي

شرح وظايف مسؤل واحد بهداشت خانواده وجمعيت:
1-همكاري ونظارت بر اجراي برنامه هاي كشوري واستاني بهداشت خانواده(برنامه مادران-كودكان-باروري سالم –تغذيه-سالمندان)
2-برنامه ريزي عملياتي بابررسي وارزشيابي برنامه عملياتي سال گذشته وتعيين مداخلات اهداف واستراتژي وفعاليتهاوترسيم جدول تفصيلي وزمانبندي
3-تعيين فعاليتهاي جاري وابلاغي وترسيم جدول زمانبندي وپايش اجراوانجام مداخلات لازم جهت بهبود وارتقاء آنها
4-نظارت وپايش اجراي فرايندهادر مراكزبهداشتي درماني –پايگاههاي بهداشتي-خانه هاي بهداشت-عملكردماماوپزشك تيم سلامت
5-نظارت وارزيابي بيمارستان دوستداركودك
6-تحليل داده هاي جمع آوري شده در نظارت وپايش واولويت بندي مشكلات وطراحي واجراي مداخله
7-مشاركت ونظارت در برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروه هدف هر برنامه در سطوح مختلف
8-مشاركت ونظارت در طراحي تهيه مطالب وابزاركمك آموزشي مانندپوستر،پمفلت وتراكت وپكيج آموزشيو....
9-همكاري ونظارت درآموزش گروههاي هدف بامساعدت ساير ادرات وسازمانهامانندآموزش وپرورش،كميته امداد ،نهضت سواد آموزي
10-انجام بررسي هاوتحقيقات فني واجتماعي وجمعيتي در زمينه هاي بهداشت خانواده وارائه نتايج آن
11-شركت در دوره هاي آموزشي ،كنفرانسها،سمينارها وكميته ها وكميسيون هاي مختلف مرتبط با فرايندهاي بهداشت خانواده
12-نظارت ومشاركت در تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي مرتبط با فرايندهاي بهداشت خانواده وارسال به واحد هاي تابعه
13-نگهداري ضوابط ٰ،اطلاعات وداده هاي موجوددرمورد فرآيند هاي بهداشت خانواده وبهره گيري ازآنها دربرنامه ريزي ها
14-نظارت ومشاركت درتنظيم گزارشات وبررسيهاي كارشناسانه وارائخ پس خوراند وراهكارهاي لازم عملي به واحدهاي ذيربط
15-نظارت ومشاركت درتنظيم گزارشات وبررسيهاي كارشناسانه وجمع بندي عملكرد واحد ارائهپيشنهادات وراهكارهاي لازم به رئيس مركز،مركزبهداشت استان (واحد سلامت خانواده وجمعيت )
16-مشاركت ونظارت برآوردنياز اقلام بهداشتي (مكمل هاي مادران وكودكان –شيرمصنوعي و..)ودرخواست به موقع آنها
17-نظارت وهمكاري درنحوه تامين وتوزيع نيروي انساني واحدهاي ذيربط بابررسي كارشناسي لازم
18-نظارت وارزشيابي عملكرد كاركنان گروه
19-همكاري وهماهنگي با ساير واحدهاي فني واداري مرتبط
20-نظارت برتعيين هزينههاي آموزشي وگزارش آن
22-نظارت ومشاركت در برآوردواعلام نياز هزينه ها ومنابع آموزشي مربوط به فرآيندهاي بهداشت
23-اعلام نظر درمورد همكاران بهداشت خانواده براساس پايش عملكرد وپيشنهادوتشويق يا تذكر
24-شركت فعال دردوره هاي آموزش مرتبط با شغل وپياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله
25-انجام ساير امورمرتبط باشغل برحسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات

-تاييد مرخصي هاي كارشناس وكاردان هاي وگاهاآف ومرخصي پرسنل مامايي تسهيلات زايماني

-بررسي نامه هاي ارسالي ازاستان ودسته بندي آنها واعلام به مراكزيا پاسخ به آنهاواقدام لازم برحسب مورد

-ارتقا وبهبودشاخص هاي مرتبط با سلامت مادران وكودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم

-ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب درسنين مناسب واهميت فرزندآوري سالم

شرح وظايف كارشناس بهداشت خانواده: 

1--تامين خدمات باروري سالم در راستاي سلامت مادر وكودك
2-ارتقاء وبهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران وكودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم
3-ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب واهميت فرزندآوري سالم
4-تلاش در جهت ارتقاي آگاهي زوجين در ابتداي زندگي زناشويي باهدف ارتقاي رضايتمندي اززندگي زناشويي
5-مشاوره در راستاي افزايش بارداريهاي ارادي وبرنامه ريزي شده ،كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج وفرزند اول وكاهش فاصله زماني بين فرزندان
6-بررسي وبرنامه ريزي وتعيين اهداف وخط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده در قالب سياست هاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي
7-نظارت بر كميت وكيفيت خدمات وبرنامه هاومقايسه آن با ضوابط ومعيارهاي تعيين شده
8-ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف بهداشت خانواده
9-تحليل كليه آمارهاي مربوطه به باروري سالم با بررسي هاي انجام شده و ثبت نتايج بصورت مكتوب
10-شناسايي مشكلات منطقه تحت پوشش واولويت بندي آنها
11-انجام پايش و بازديد كارشناسي از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت
12-تهيه وارسال نتايج پايشهاي به عمل آمده به صورت پسخوراند به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت
13-برگزاري كميته مرگ ومير مرده زايي وكميته مرگ ومير نوزادان وتجزيه وتحليل آمار مربوطه وارسال آماربه استان
14-شركت فعال در دوره هاي بازٱموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله
15-پاسخ به نامه هاي رسيده از استان ومراكز

شرح وظايف كارشناس بهداشت خانواده:
1-بررسي وبرنامه ريزي وتعيين اهداف وخط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده درقالب سياستهاي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي
2-نظارت بركميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها ومقايسه آن با ضوابط ومعيارهاي تعيين شده
3-ارائه نظرات مشورتي وتخصصي درزمينه هاي مختلف بهداشت خانواده
4-تحليل كليه آمارهاي مربوط به مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59ماهه، بابررسيهاي انجام شده وثبت نتايج مكتوب
5-شناسايي مشكلات منطقه تحت پوشش واولويت بندي آنها
6-انجام پايش وبازديدكارشناسي ازمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت
7-تهيه وارسال نتايج پايشهاي به عمل آمده به صورت پسخوراند به مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت
8-همكاري وارتباط منطقي ومناسب باساير واحدهاي شبكه بابهره مندي ازتوان وتجربه ساير واحدها
9-شركت فعال دردوره هاي بازآموزي ،مهارتي وآموزشي درجهت ارتقاء معلومات وتوانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله
10-تهيه وتدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف وارائه برنامه هاي استراتژيك آموزشي
11-پيگيري برنامه سالمندان وبررسي آمارها وجمع بندي واستخراج شاخص هاي مربوطه
12-تشكيل كميته مرگ ومير كودكان 1-59ماهه وارسال مصوبات كميته به مراكز بهداشتي درماني ومركز بهداشت استان وپيگيري مداخلات مطرح شده
13-پاسخ به نامه هاي رسيده از استان ومراكز
14-مراقبتهاي ادغام يافته سالمندان

شرح وظايف كارشناس تغذيه :
1-تنظيم برنامه غذايي ومحتوي سبد غذايي براي جمعيت گروه هدف در فرايند برنامه غذايي روستا جهت طرح مشاركتي حمايتي مادران باردار
2-همكاري درزمينه پيشگيري وكنترل سوءتغذيه كودكان ،مادران باردار وسالمندان
3-نظارت براجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه در سطوح مختلف
4-انجام مشاركتهاي لازم در فعاليتهاي برون بخشي ودرون بخشي با حوزه هاي مرتبط با تغذيه
5-جمع آوري وتحليل اطلاعات وآمارمربوط به وضعيت تغذيه گروههاي هدف
6-تنظيم برنامه بازديد وپايش فرايندهاي جاري در ارتباط بابرنامه هاي تغذيه وبهداشت خانواده
7-تهيه وارسال نتايج پايشهاي به عمل آمده به صورت پسخوراند به مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت
8-همكاري درزمينه ارتقاء فرهنگ تغذيه اي جامعه با هدف اصلاح الگوي مصرف وكنترل بيماريهاي مزمن مرتبط با تغذيه
9-ارائه نظرات مشورتي وانجام مشاوره در امور تغذيه براي افراد
10-مطالعه وتدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ سازي امور تغذيه به منظور جلوگيري از بروز كمبودها،سوء تغذيه ومشكلات ديگر تغذيه اي
11-شركت فعال در دوره هاي باز آموزي ،مهارتي وآموزشي در جهت ارتقاءمعلومات وتوانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله
12-مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
13-صدور حواله وكوپن شيرمصنوعي ونظارت برنحوه توزيع شيرمصنوعي در سطح مراكز وخانه هاي بهداشت
CHS14-پايش برنامه سلامت كودكان وجمع بندي آمارهاي مربوطه وثبت در فايل
15-پاسخ به نامه هاي رسيده ازاستان

شرح وظايف كارشناس مامايي :
1-تدوين برنامه هاي كاربردي به منظور بهبود كيفيت خدمات مامايي
2-مطالعه وشناسايي جمعيت و برنامه ريزي براي مادران تحت پوشش
3-نظارت برحسن اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي در رابطه با امور مامايي طبق دستورالعمل هاي مربوطه
4-بررسي وتحليل آمار مربوط به مادران وبرنامه ريزي در اين خصوص وانجام پيگيريهاي مربوط
5-آموزش مادران وگروهاي هدف مختلف در زمينه هاي بهداشت فردي،تغذيه و....
6-نظارت بر واحد تسهيلات زايماني وبرنامه ريزي جهت شيفت پرسنل تسهيلات زايماني
7-برنامه ريزي وارائه راهكار جهت حل مشكلات در زمينه زايمان غير بهداشتي وبررسي آمار مربوطه
8-پاسخ به نامه هاي رسيده از استان ومراكز
9-انجام بازديدهاي كارشناسي وپايش برنامه پزشك خانواده وارائه راهكار جهت حل مشكلات
10-ارسال پسخوراند به مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت در خصوص مشكلات وانجام پيگيري هاي لازم
11-شركت فعال در دوره هاي باز آموزي ،مهارتي وآموزشي در جهت ارتقاء معلومات وتوانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج ان در انجام وظايف محوله
12-همكاري وارتباط منطقي ومناسب با ساير واحدهاي شبكه با بهره مندي از توان وتجربه ساير واحدها
13-ارائه نظرات مشورتي وتخصصي در زمينه برنامه مادران
14-مراقبتهاي ادغام يافته ميانسالان
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/19
تعداد بازدید: 4167
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal