مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
معرفي و شرح وظايف مسئول وكارشناسان واحد

مسئول واحد: علي حبيبي  بردبري

كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها در مركز بهداشت شهرستان

شرح وظايف:

1- تقسيم بندي فرآيند ها، تعيين وظايف و مسئوليت هاي هريك از كارشناسان ذيربط

 2- ارسال آمار عملكرد واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها به مراكز بالاتر

3- آموزش كارشناسان واحد مبارزه با بيماريها بر اساس دستورالعمل هاي دريافتي

 4- بررسي، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و ارسال پس خوراند به واحد هاي محيطي

5- نظارت بر برنامه ريزي كارشناسان و همكاري در تنظيم برنامه هاي اجرايي توسط آن ها

 6- شركت در جلسات آموزشي بر اساس دعوتهاي به عمل آمده

7- تشكيل جلسات هماهنگي در واحد براي ابلاغ برنامه ها و دستورالعمل­هاي جديد و دريافت نظرات كارشناسان

 8- ايجاد هماهنگي با مراكز تخصصي براي ارجاع بيماران در صورت نياز

9- انجام بازديد به همراه كارشناسان مبارزه با بيماريها از واحد هاي محيطي و نظارت بر حسن اجراي فرآيند هاي واحد

 10- مراجعه به محل وقوع بيماري و بررسي علل بروز آن

11- ارزشيابي عملكرد همكاران كارشناسان و تقسيم مزايا، اضافه كاري و حق الزحمه متعلقه در صورت لزوم

 12- معاينه بيماران گزارش شده و بررسي مورد بيماري و تأييد يا رد گزارشات واصله

13- تهيه مطالب آموزشي در مورد بيماريها جهت توزيع در بين جمعيت هدف هر بيماري

 14 انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و برابر مقررات

15- درمان بخشي از بيماريهاي واگير به صورت مستقيم و نظارت بر درمان همكاران پزشك در درمان بيماريها بر اساس پروتكل دستورالعملهاي موجود

16- برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل محيطي ( بهورزان،كاردانها، كارشناسان و پزشكان)

17- شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف مربوطه

18- نظارت بر ثبت نرم افزاري بيماريها، تكميل فرم هاي بررسي، بايگاني آمار و اطلاعات بيماريها، تهيه شاخص ها و ساير برنامه هاي آموزشي و عملياتي و اجرايي توسط كارشناسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناس بيماريهاي غيرواگير

شرح وظايف:

1- استخراج وتعيين شاخصهاي بهداشتي بيماريهاي غيرواگير (ديابت، فشارخون، تالاسمي و سرطانها)

2- اجراي دستورالعملهاي كشوري واستاني در سطح واحد هاي تابعه

3- برنامه ريزي لازم براي جلب همكاري درون سازماني و برون سازماني به منظور كنترل بيماريها

4- تعيين درصد موفقيت برنامه ها با تعيين عوامل مربوطه

5- نظارت بر فعاليت مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه در قالب بازديد گروه كارشناسي

6- پيگيري جوابيه آزمايشات زوجين ناقل نالاسمي كه جهت آزمايش PND مرحله دوم ارجاع شده اند و ارجاع موارد باتشخيص

جنين مبتلا به بتا تالاسمي ماژور تالاسمي به پزشكي قانوني جهت سقط درماني

7- اجراي طرح غربالگري ديابت و فشارخون در سطح مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و نظارت بر اجراي طرح و گزارش آماري طرح به مركز بهداشت استان

8- جمع آوري و سرجمع آمار مراكز بهداشتي درماني (گزارش ماهيانه مواردجديد و قديم و پيگيري بيماريهاي غيرواگير و سه ماهه ديابت، گزارش سه ماهه تالاسمي و سرطانها) و ارسال به مركز بهداشت استان

9- انجام طرح هاي ديده وري ساليانه ايدز/HIV در زندان و مراكز كمپ ترك اعتياد و گزارش دهي آمار تست سريعHIV به صورت ماهيانه به مركز بهداشت استان

10- برگزار ي كارگاهها و جلسات آموزشي جهت كاردانها و كارشناسان مبارزه با بيماريها طبق برنامه از قبل پيش بيني شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناس هايپوتيروئيد، هاري و PKU

شرح وظايف:

1- ثبت نمونه هاي رسيده هايپوتيروئيد از كليه مراكز بهداشتي درماني روستايي تابعه

2- ارجاع موارد مشكوك به هايپوتيروئيد پزشك فوكال پوينت

3- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد مثبت هايپوتيروئيد

4- ارسال ماهيانه و فصلي آمار هايپوتيروئيد به مركز بهداشت استان

5- ثبت موارد مشكوك به هايپوتيروئيد در پورتال اداره غدد و متابوليك وزارت بهداشت

6- پيگيري موارد مشكوك به هاري شهرستان

7- ارسال آمار موارد مشكوك به هاري به مركز بهداشت استان

8- تنظيم و ارسال برنامه كشيك مشكوك به هاري به مركز بهداشت استان به صورت ماهيانه

9- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد مثبت PKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناس بيماريهاي مشترك انسان و دام

شرح وظايف:

1- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد مثبت بيماريهاي مشترك انسان و دام از قبيل تب مالت، تب كريمه و كنگو، مالاريا، كيست هيداتيك، سالك و ...

2- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد مثبت سل

3- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد مثبت مارگزيدگي و عقرب گزيدگي

4- تنظيم و ارسال آمار به مركز بهداشت استان مربوط به بيماريهاي مشترك انسان و دام به صورت ماهيانه

5- ثبت موارد مثبت بيماريهاي مشترك انسان و دام در پورتال مركز بيماريهاي وزارت بهداشت

6- ثبت، پيگيري و ارسال آمار سوانح و حوادث شهرستان به صورت ماهيانه به مركز بهداشت استان

7- پيگيري و تأمين داروهاي مربوط به بيماريهاي سل، مالاريا، سالك و تب مالت از طريق مركز بهداشت استان

8- تنظيم و ارسال آمار به مركز بهداشت استان مربوط به بيماريهاي ديگر از قبيل مارگزيدگي و عقرب گزيدگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناس بيماريهاي منتقله از آب و غذا و بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

شرح وظايف:

1- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش موارد عوارض واكسن

2- ثبت و پيگيري موارد نيدل استيك و عفونتهاي بيمارستاني

3- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش بيماريهاي تنفسي از قبيل كورناويروس، MERS و ...

4- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش بيماريهاي منتقله از آب و غذا از قبيل اسهال، اسهال خوني، حصبه و ...

5- تنظيم و ارسال آمار به مركز بهداشت استان مربوط به بيماريهاي مذكور

6- شناسايي، پيگيري، مراقبت و آموزش بيماريهاي آميزشي (STI)

7- ثبت موارد مثبت بيماريهاي فوق در پورتال مركز بيماريهاي وزارت بهداشت

8- تنظيم و ارسال آمار به مركز بهداشت استان مربوط به پوشش ايمن سازي

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/04
تعداد بازدید: 7262
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal