مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
معرفي و شرح وظايف
مسئول واحد هومان اردشيري
شرح وظايف واحد سلامت جوانان، نوجوانان ومدارس

1- جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

2- بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3- همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

4- تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

5- برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...

6- تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7- آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي

8- اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي

9- بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10- پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات

11- انجام هماهنگي هاي درون بخش

12- هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان

13- هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

14- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

15- همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي

16- همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

17- نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش


شرح وظيفه كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس

- تهيه وبررسي وبازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، استانداردها ، تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي

- نظارت براجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي

- بازنگري و طراحي توسعه وگسترش خدمات (‌ اعم ازبخش دولتي وخصوصي )

- جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز

- نظارت برحسن جمع آوري داده ها – آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به رئيس گروه

- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان پوياسازي

- رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان

- ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط

- تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه به رئيس گروه

- تدوين برنامه جامع عملياتي

- همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش وجلب مشاركت مردمي تحت نظر رئيس گروه

- مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي جاري

- جمع بندي ، تنظيم وتدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش وارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به رئيس گروه

- تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي

- نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

- مشاركت ونظارت برحسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

- مشاركت دربرنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي معاينات ادواري – برنامه هاي ايمنسازي – وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و سايربرنامه هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان

شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان

1- همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانان

2- بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3- انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان

4- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب

5- برگزاري وشركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان

6- تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان

7- آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي

8- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه

9- بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10- پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات

11- انجام هماهنگي هاي درون بخش

12- همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان

13- هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان

14- فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

15- همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي

16- همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه

17- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان درمراكزتابعه

18- اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

19- تلاش درجهت پوياسازي وارتقاءسيستم

20- جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها

شرح وظايف كارشناس سلامت مدارس

- تهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ، دستورالعمل ها ، استانداردها

- اجراي ضوابط ، دستورالعمل هاي ابلاغي

- بررسي و پيشنهاد توسعه و گسترش خدمات

- بررسي نحوه ارائه خدمات ( اعم اربخش دولتي وخصوصي ) وارائه راهكارهاي مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات

- بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات فضاي فيزيكي موردنياز

- جمع آوري داده ها ، آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول

- تلاش درجهت پوياسازي وارتقاء‌سيستم

- بررسي وشناخت وضع موجود به منظور مشاركت درتبيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها وارائه آن

- تهيه پيش نويس برنامه هاي عملياتي وارائه به كارشناس مسئول

- همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش

- جلب مشاركت مردمي دربرنامه هاي ارتقاي سلامت درمدارس

- نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرازنحوه ارائه خدمات

- تهيه وتنظيم وارائه گزارش تحليلي وپيشنهادات حاصل ازپايش و ارزشيابي

- بررسي وتعيين اولويتها ونيازهاي آموزشي گروه هدف و كاركنان مرتبط

- طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

- برگزاري ومشاركت سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

- شركت دركارگاهها و سمينارها و دوره هاي آموزشي مرتبط با برنامه هاي سلامت

- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

- هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

- برنامه ريزي وظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري پايش يدادرار و... )

- انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع مي شود .


شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

1- جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2- بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3- همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5- شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6- تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7- اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8- بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9- انجام هماهنگي هاي درون بخش

10- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12- بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13- هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14- هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16- همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش


شرح وظائف كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها

1- نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2- بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

3- انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب

5- شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6- تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز – والدين – كاركنان ومعلمين )

7- اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8- بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9- انجام هماهنگي هاي درون بخش

10- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

11- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم

12- بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)

13- هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14- هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس

16- همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17- نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18- تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس درمركزبهداشت شهرستانها

1- جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به كارشناس مسئول

2- نظارت وبررسي فرمهاي آماري و گزارش دهي ماهانه مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

3- بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي و...

4- انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5- شركت دركميته هاي علمي وفني ستاد مراكزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گيري تجارب

6- شركت دركارگاهها وكلاسهاي آموزشي وهمكاري دربرگزاري آن

7- تهيه وتدوين وارائه متون و رسانه ومدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف

8- اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

9- همكاري دربررسي شناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10- انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش

11- تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

12- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

13- همكاري بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ونيروي انساني تجهيزات ، ملزومات

14- هماهنگي و همكاري بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه هاي مدارس

15- هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16- همكاري با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17- نظارت ، پايش وارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18- همكاري درتهيه وتدوين برنامه عملياتي واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19- تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

20-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

21-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

22-هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

23-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري،پايش يدادرار و... )

24-انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/04
تعداد بازدید: 2283
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal