مرکز بهداشت شهرستان لردگان
۱۴۰۰/۲/۲۸
دبيرخانه ستاد صيانت ازحقوق شهروندي

ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحريم امنيت عمومي ،طرح تكريم ارباب رجوع ،حجاب وعفاف

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان

اهم فعاليتها واقدامات صورت گرفته در سال 1394/1395

* تشكيل ستاد صيانت كميته حجاب وعفاف وصدور ابلاغ براي اعضاي مربوطه

* سركشي وديدار وتكريم خانواده هاي معظم شهداء (همكاران ومرتبط )2مورد خانواده شهيد خليل مقدم وشهيد انصاري

* برگزاري 3اردوي فرهنگي زيارتي وتفريحي ( ماماها ،بهورزان،پزشكان براي تعداد 350نفردرطول سال وبر اساس مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي

* معرفي وتشويق 2زن نمونه به استان 5زن نمونه به فرمانداري وتشويق 14زن ممتاز محجبه درحوزه حجاب وعفاف

* برگزاري كارگاههاي آموزشي حجاب وعفاف ، اخلاق اداري، اخلاق حرفه اي سبك زندگي ايراني اسلامي براي تعداد 750نفر

* برگزاري كارگاه آموزشي ازدواج آسان براي مديران وكاركنان ادارات 50نفر

* تكريم همكاران واستفاده از تسهيلات مشهد مقدس 17خانواده مجموعا 68نفر

* تشويق وترغيب دانش آموزان فرزندان پرسنل موفق در تحصيل ورتبه هاي برتر تحصيلي 185نفر

* تشويق اعضاي ستاد صيانت وحجاب وعفاف ومورد هاي نظر سنجي تكريم ارباب رجوع و...30مورد

* تشويق رياست ومسئول فرهنگي شبكه توسط معاونت محترم فرهنگي دانشگاه وتشويق اعضا توسط رياست شبكه به تعداد 12نفر به سبب فعاليتهاي ستاد صيانت وتكريم ارباب رجوع وحجاب وعفاف

* برگزاري كارگاه آموزشي سلامت زنان وسبك زندگي اسلامي 200نفر

* تشويق پزشكان در روز پزشك به منظور ترغيب در امور خدمت رساني وتكريم ارباب رجوع 50نفر

* برگزاري همايش تجليل از 100نفر عوامل فعال در بيمارستان صحرايي

* آموزش نيروهاي جديد الاورود در حوزه روابط عمومي وامور فرهنگي پيرامون حجاب وعفاف،صيانت وتكريم ارباب رجوع ومعروفات ومنكرات اجتماعي و...60نفر

* تجليل از 7مربي فرهنگي و15نفر اعضاي ستاد صيانت،شوراي فرهنگي وتكريم ارباب رجوع و حجاب وعفاف

* ديدار با ائمه محترم جمعه شهرستان در چند مرحليه به منظور تكريم آنان ومشاركت در حوزه همكاري با بخش سلامت شهرستان

* تشويق مسئولين اموراداري وكارشناسان درمان از طريق معاونت محترم فرهنگي دانشگاه درخصوص فعاليتهاي ويژه ستاد صيانت از حقوق شهروندي 3نفر

* تشويق 14نفر از فعالان خيمه هاي سلامت به منظور خدمت رايگان وارايه آموزش به ارباب رجوع

* تشويق در حوزهحجاب وعفاف كميته خواهران 6نفر

* فعاليت در حوزه هاي ورزشي ،استخر وفوتبال وكسب مقام اول جام ادارات شهرستان توسط تيم شبكه

* پيگيري وانطباق امور فني پزشكي در كليه مراكز شهري وروستايي وهمگن سازي تزريقات وپانسمان در مراكز آلوني ومالخليفه

* گسترش فرهنگ حجاب وعفاف با نصب قاب هاي فرهنگي بنر وتراكت و... در سطح كليه مراكز تابعه

* نصب صندوق ومع آوري نظر سنجي ارباب رجوع در 23مركز ،آزمايشگاه وآموزشگاه بهورزي 25 وستاد شبكه بهداشت 3مورد

* نظارت بر فعاليت تعداد 22    داروخانه خصوصي در مراكرز بهداشتي درماني شهري و روستايي(به منظور دسترسي آسان مردم در محلهاي زندگي به تامين دارو)

*  نظارت بر فعاليت آزمايشگاه مركزي وتعداد 8   آزمايشگاه مراكز به منظور خدمت رساني مطلوب به ارباب رجوع(آزمايشگاههاي مراكز به منظور سهولت در دسترسي مردم فعال شده اند )

* انعكاس اخبار وعملكرد شبكه درسايت شبكه به آدرس lordeganh.skums.ac.irوشرح وظايف ومشخصات شبكه ومسئولان مربوطه با اطلاعات تلفنهاي پاسخگوي ارباب رجوع

*  فعالسازي سامانه پيامكي 300082841111 به منظور ارتباط اربا ب رجوع با مسئولان شبكه وپيگيري مطابات مردمي از طريق روابط عمومي شبكه

* براساس دستوالعمل ستاد صيانت وضوابط شبكه بهداشت ودرمان آموزش بدو ورود نيرهاي جديد با موضوعات تكريم ارباب رجوع وحجاب وعفاف در كليه واحدهاي ستادي صورت مي گيرد

* معماري openدر ساختار شبكه ومراكز وجود ندارد ومحل كار اكثريت خانمها وآقايان تفكيك مي باشد

·        پيگيري پوشش كاركنان براساس دستوالعمل هاي واصله ومصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي ابلاغ گرديده است ومكرردر دستور كار مسئولان ذيربط وجود دارد

·         در راستاي خدمت بيشتر به مردم تجهيز آزمايشگاه مركز ي وآزمايشگاههاي وابسته درمراكز با مبلغي بالغ بر4/569/514/596       ريال صورت گرفته است

·        در راستاي خدمت مناسب در فضاهاي مناسب تجهيز ،تعميرات مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه با اعتباري بالغ بر 3/552/456/127           ريال انجام گرفت

·        ساخت وراه اندازي اتاق مناسب ارباب رجوع بعنوان اتاق نمونه گيري مواد مخدر آزمايشگاه مركزي براساس مصوبه ستاد صيانت شبكه صورت گرفت

·        در راستاي تكريم ارباب رجوع ساخت وتعمير وضوخانه وسرويس بهداشتي   مناسب در طبق اول ساختمان ستاد شبكه داير گرديده است

·        تعمير ات وتجهيز ساختمان ستاد شبكه به منظور ارايه خدمت مطلوب به ارباب رجوع انجام شد

·        برگزاري سخنراني آسيب هاي ماهواره براي بهورزان درمحل امامزاده سيد سلطان (ع) به تعداد 100نفر

·        برگزاري تجليل  وتقدير از جانبازان شبكه با محوريت تكريم همكاران ايثارگر

·        برگزاري محفل انس با قرآن با حضور همكاران قاري وتكريم امور قرآني

·        نصب منشور اخلاقي كاركنان در شبكه ومراكز تابعه

·        معرفي وصدور ابلاغ براي تعداد 26نفر از همكاران بعنوان رابط روابط عمومي وامور فرهنگي ومحول نمودن راهنمايي وتكريم ارباب رجوع ونظارت بر تكميل فرم هاي نظر سنجي مراكز تابعه  

·        راهنمايي وتكريم ارباب رجوع در ستاد شبكه توسط نگهبانان ومسئولان وكاركنان واحدها در صورت مراجعه ونياز انجام ميشود

·        درسال 94 بيش از 5 مورد  ارايه درمان رايگان توسط بسيج جامعه پزشكي وشبكه درمناطق محروم وبرپايي بيمارستان صحرايي 3روزه در قلعه مدرسه به منظور رسيدگي ودرمان مردم محروم صورت گرفت

·        در راستاي خدمت به محرومان جامعه در حوزه بنياد علوي وهمكاري شبكه فعاليت ومساعدت غذايي وآموزشي لازم در سطح شهرستان صورت گرفت

·        به منظور آموزش واطلاع رساني به مردم وترويج فرهنگ خود مراقبتي وارتقاي سطح سواد سلامت جامعه وخدمت به مردم در اكثريت مناسبات در مصلي هاي نماز جمعه ونقاط ديگر شهرستان دهها ايستگاه تست قند وفشار خون رايگان به مردم داير گرديد

·        نظارت برفعاليت مركز اورژانس 115شهرستان و5پايگاه 115به منظور ارايه خدمت مطلوب به مردم در سطح شهرستان

·        نظارت برفعاليت خدمات 23مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي و115خانه بهداشت درسطح شهرستان

·        در راستاي خدمت به مردم وپاسخگويي مناسب 45پزشك عمومي و5دندانپزشك و23 ماما در طرح تحول نظام سلامت وپزشك خانواده جذب ومشغول نجام وظيفه هستند

·        پيگيري لازم به منظور خدمت بيشتر به مردم بخصوص مناطق دور افتاده ايجاد 2 پايگاه 115در بخش رودشت ودهستان ارمند مصوب وبه واحدهاي خدمت رسان اضافه ميگردد

·        (فعاليتهاي اموراداري در راستاي تجهيز وتعمير واحدهاي خدمت رسان تحت پوشش)

1-كف سازي(سراميك) كل خانه بهداشت و آماده سازي اتاق هاري خانه بهداشت مالخليفه

2-كف سازي (سراميك)خانه بهداشت آلوني

3-رنگ آميزي مركز خاردان

4-تعويض سيستم برق (كم مصرف )خانه بهداشت دارجونه

5-تعويض سيستم برق (كم مصرف )خانه بهداشت كينك

6-تعويض سيستم برق (كم مصرف)خانه بهداشت سيله

7- تعويض سيستم برق (كم مصرف)خانه بهداشت شيرمرد

8-تعويض سيستم برق (كم مصرف)خانه بهداشت ميلاس اصلي

9-كانال كشي كولر مركز ارمند

10-نصب پرده مركز مرادان

11-نصب پرده مركز باغ بهزاد

12-رنگ آميزي 115مركز سردشت

13-تعويض سيستم برق (كم مصرف)115مركز سردشت

14-اصلاح سيستم فاضلاب 115مركز سردشت

15-گچ كاري پانسيون پزشك داخل شبكه(طبقه همكف)

16-رنگ آميزي پانسيون مهمانسراي شبكه (طبقه اول)و تجهيز كامل از لحاظ وسايل وفرش

17-نصب الكتر پمپاژ آب مركز شماره يك شهري

18-اعزام خودرو به حرم مطهر حضرت امام (ره )

19-اعزام خودرو به مناطق جنگي راهيان نور (دو مرحله)

20-نصب آبسرد كن در طبقات ستاد شبكه

21-تعويض و نصب دستگاه واكس در ستاد شبكه

22-نصب نرده پنجره مركز شماره دو شهري (سلامت جامعه شماره يك)

23-اجاره 4باب خانه جهت اسكان پزشك ودندانپزشك

24-تجهيز مركز آموزش بهورزي

25-نصب الكتر پمپاژآب مركز مرادان

26- نصب و راه اندازي كولر خانه هاي بهداشت قلعه مدرسه-آبچنارزيلايي-چالچندار-كلار-چمن بيد-مركز چله گاه-شش بهره-له دراز -ليرابي-دهنو بردبر -بردبر-صالحات-مشكدوزان-دارجونه-دره شورو...)

27-خريد 8انشعاب گاز

28-خريد 3انشعاب آب

29- خريد 29خط تلف

فعاليتهاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان

درحوزه صيانت از حقوق شهروندي درسال 1395/1394

رديف

اقدامات انجام شده در سال 94

اقدامات درحال انجام در سال 95

1

احداث 13 خانه بهداشت روستايي بااعتبار بالغ بر 12000000000ريال

احداث مركز بهداشتي ودرماني شهرك7260000000

2

احداث يك مركز بهداشتي ودرماني با اعتبار بالغ بر6500000000

احداث مركز بهداشتي ودرماني برآفتاب ميلاس7260000000

3

انجام تعميرات ساختماني(جزئي وكلي) در 64 واحد ساختماني شهرستان به مبلغ4000000000 ريال

نوسازي كامل 8 باب 7200000000 ريال وبازسازي 2 باب خانه بهداشت750000000

4

خريد تجهيزات پزشكي ومامايي مورد نياز همه مراكز بهداشتي ودرماني تابعه به مبلغ 15000000000 ريال

انجام تعميرات اساسي 16 باب خانه بهداشت 750000000 ريال

5

تامين پزشك خانواده (عمومي)كليه مراكز بهداشتي ودرماني تابعه به تعداد 45 نفر

جذب دندانپزشك خانواده حداقل (9 تا 5 ) نفر

6

بهبود وضعيت خدمات پزشكي مراكزشبانه روزي آلوني ومالخليفه (از خصوصي به دولتي تغيير حال يافت

پيگيري راه اندازي پايگاههاي اورژانس روستائي سردشت وتثبيت پايگاه ريگ وارمند

7

پرداخت بدهي هاي معوقه دارويي ،تجهيزاتي، پرسنلي(95 درصد)

تعميرات اساسي ساختمان ستادي شبكه بامبلغ 3500000000 ريال

8

مشاركت فعال در همه برنامه هاي بين بخشي نظير انتخابات ، مناسبت ها وغيره

 نظارت مستمر بر مراكز ارايه دهنده خدمات بهداشتي ودرماني ودارويي بخشهاي دولتي وخصوصي

9

برگزاري 5 جلسه كار گروه سلامت وامنيت غذايي به عنوان دبير وپيگيري كليه مصوبات كارگروه

 

10

اجراي برنامه هاي نظارت بر روند خدمات روتين وشرح وظايف جاري بهداشت ودرمان در سطح شهرستان


 

دبيرخانه ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحريم امنيت عمومي                 ،طرح تكريم ارباب رجوع ،كميته حجاب وعفاف

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان

روابط عمومي وامور فرهنگي

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/05/30
تعداد بازدید: 2395
آدرس: لردگان ،بلوار شهيدكلانتري،مركز بهداشت شهرستان لردگان
كدپستي: 8891761347           تلفن : 34442555-038
دور نگار : 34442928-038
تاریخ بروز رسانی 1400/02/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal